Вересень

Дошкільна освіта і глобалізація

Сьогодні перед українською освітою постали два, на перший погляд протилежні, завдання – розбудова вітчизняної освітньої системи з пріоритетом національно-патріотичного виховання та інтеграція в європейський і світовий освітній простір. Як же забезпечити рівновагу між глобалізацій ними процесами об’єднання культур і утвердженням національного? Як виховувати щирого патріота й водночас громадянин світу? Які завдання стоять безпосередньо перед вихователем?

Виклики глобалізації як чинник розвитку національної освіти

Глобалізація – широке коло явищ, комплекс різноманітних економічних, екологічних, політичних, культурних, інформаційних процесів, зокрема й освітніх, які сприяють зближенню народів, об’єднанню країн, створенню глобального суспільства.

До позитивних впливів належать економічний та соціальний прогрес людства, технологічні інновації, поліпшення якості життя, розширення можливостей для задоволення культурних потреб, взаємозбагачення культур, проголошення й активне втілення таких загальнолюдських цінностей як гуманізм, толерантність тощо. І сучасна дошкільна освіта має відповідати цим новим вимогам та можливостям.

Серед позитивних змін – упровадження особистісно орієнтованого та компетентнісного підходів, активний перехід педагогів з традиційних на інноваційні педагогічні технології, дедалі ширше використання інформаційно-комп’ютерних технологій, створення дошкільних навчальних закладів різних типів ф форм власності, зокрема міжнародних.

Водночас існують і негативні впливи. Так, тенденція до зближення народів, культур може призвести до втрати їх розмаїття, нівелювання національних особливостей. Яскраво помітний негативний вплив глобалізації на виробництво мультиплікаційних фільмів, ринок дитячих іграшок, послуг з організації дозвілля дітей.

Запобігти негативним процесам в освіті, зумовленим глобалізацією, можна шляхом її гармонізації – збалансованого введення в освітній процес загальносвітових, загальнолюдських і специфічних національних цінностей та забезпечення їх єдності, поєднання різних, але не взаємозаперечних освітніх тенденцій.

Глобалізаційна спрямованість виховання

Готувати нове покоління українців до життя в «глобальному домі» означає спонукати дітей бути:

–  гуманістами, поважати себе та інших людей;

–  здатними сприймати проблеми інших та свої власні;

–  відкритими, толерантними, готовими співчувати й допомагати іншим;

–  готовими досягати згоди, працювати в різних сферах життєдіяльності людей;

–  патріотами і водночас громадянами світу.

Особливу увагу варто приділяти формуванню особистісних рис, орієнтованих а загальнолюдські моральні цінності.

Українська ментальність та завдання національного виховання

Завдання педагога в умовах глобалізації – формувати національну ідентичність кожного вихованця і зберегти життєздатні в сучасному світі та притаманні українському менталітету риси характеру.

Завдання, спрямовані на формування в дітей навичок взаємодії в полікультурному середовищі:

–  сприяти розвитку в малят громадянськості та особистісної соціальної активності, самостійності, ініціативності, відповідальності;

–  формувати установку на взаємодію з людьми, узгодження власних інтересів з інтересами інших;

–  виховувати почуття дружньої єдності з громадянами своєї країни, представниками інших країн, культур, рас, інтерес до їхнього життя, співчутливе ставлення, готовність спілкуватися, брати участь у спільних справах, допомагати;

–  формувати соціально-комунікативну компетентність.

Пріоритет – вихованню моральних рис

Як відомо, для українського менталітету є типовими такі риси, як доброзичливість, щирість, миролюбність, милосердя. Не модна допустити їх втрати нинішнім та майбутнім поколінням українців.

Моральні цінності як ідеали людства незмінні. Однак реалії сучасного життя ставлять педагогів перед необхідністю визначення пріоритетних напрямів виховання, які дадуть змогу формувати національний характер, осучаснювати форми й засоби реалізації виховного змісту.

Отже, відповіддю пе6дагогів на виклики глобалізації є такі дії:

–  визнання важливої місії дошкільної освіти в забезпеченні національного відродження та формуванні в дітей сучасних рис національного характеру;

 –  модернізація системи національної освіти відповідно до рівня сучасного цивілізаційного розвитку.

 


Література: Луценко І. Дошкільна освіта і глобалізація // Дошкільне виховання. – 2016. – № 3. – С. 2 – 5