Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти

Статут закладу освіти

Ліцензія


Структура та органи управління закладу освіти

Кадровий склад ЗДО № 28 “Ювілейний” згідно з ліцензійними умовами

Усього працівників в закладі – 52,

у тому числі педагогічний персонал – 27,

з них:

завідувач – 1,

вихователі-методисти – 2,

вихователі – 19,

практичний психолог – 1,

інший педагогічний персонал – 4,

обслуговуючий  персонал –25

Освітні програми, що реалізуються в закладі освіти, та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою

Базовий компонент дошкільної освіти. Нова редакція та поради для організації освітнього процесу

Відповідно до п.19 ч. і ст.1 Закону України «Про освіту» освітня програма визначається як єдиний комплекс освітніх компонентів (предметів вивчення, дисциплін, індивідуальних завдань, контрольних заходів тощо), спланованих і організованих для досягнення визначених результатів навчання.

Згідно ч.4 ст.23 Закону України «Про дошкільну освіту» освітня програма схвалюється педагогічною радою закладу дошкільної освіти та затверджуються його керівником.

Педагогічний колектив закладу дошкільної освіти ознайомлений з освітньої програми закладу на 2023 – 2024 навчальний рік на засіданні педагогічної ради (протокол №6 від 31.08.2023 р.) 

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА на 2023-2024 н.р.

План роботи закладу на 2023-2024 н.р.

Освітні та парціальні програми за якими працює заклад схвалені на засіданні педагогічної ради ЗДО № 28 “Ювілейний” (протокол № 6 від 31.08.2023)

Освітня програма для дітей від 2 до 7 років  “Дитина”

Освітня програма “Впевнений старт” для дітей старшого дошкільного віку

Освітня програма “Впевнений старт” для дітей середнього дошкільного віку

Освітня програма “Впевнений старт” для дітей молодшого дошкільного віку

Парціальні програми:

Гунько С.В., Гусак Л.Є.“Граючись, учимось. Англійська мова”

 Лохвицька Л.В. “Про себе треба знати, про себе треба дбати”, програма з основ здоров’я та безпеки життєдіяльності дітей віком від 3 до 6 років.

Єфіменко М.М. “Казкова фізкультура”, програма з фізичного виховання дітей раннього та дошкільного віку

Березіна О.М., Гніровська О.З. “Грайлик”, програма з організації театралізованої діяльності в дошкільному начальному закладі

Територія обслуговування, закріплена за закладом дошкільної освіти

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України  від 13 вересня 2017 р. № 684 “Про затвердження Порядку ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів”.

Заклад надає освітні послуги для мешканців всієї Сумської міської територіальної громади.

Заклад дошкільної освіти задовольняє потреби громадян у здобутті дошкільної освіти незалежно від відповідної території і повністю забезпечує можливість успішного навчання й розвитку всіх дітей за місцем проживання.

Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти

За типовим проектом 214-1-178 Сумський заклад дошкільної освіти(центр розвитку дитини) № 28 “Ювілейний” розрахований на 275 місць.

Фактична кількість дітей, які відвідують дошкільний заклад – 360

Мова освітнього процесу:

Освітній процес здійснюється державною українською мовою (згідно ст. 10 Конституції України)

Наявність вакантних посад:

Вакансія інструктора з фізкультури

Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти

Результати моніторингу якості освіти у 2022-2023 навчальному році

Наказ про проведення моніторингу досягнень дітей дошкільного віку

         На виконання статті 22 Закону України «Про дошкільну освіту», Постанови Кабінету Міністрів від 14.12.2011 № 1283 «Про затвердження порядку проведення моніторингу якості освіти», визначених Базовим компонентом дошкільної освіти, наказу по навчальному закладу від 25.09.2023 № 51 «Про проведення моніторингу досягнень дітей дошкільного віку» був проведений моніторинг якості освітнього процесу.

         Моніторинг здійснювався за методичним посібником “Моніторинг досягнень дітей дошкільного віку згідно з базовим компонентом дошкільної освіти”. Моніторингове дослідження розвитку дітей було проведено у всіх вікових групах закладу дошкільної освіти згідно з термінами плану роботи на 2023-2024 навчальний рік.

Моніторинг якості освіти в Сумському дошкільному навчальному закладі (центр розвитку дитини) № 28 «Ювілейний» (вересень 2023 р.)

Моніторинг якості освіти в Сумському дошкільному навчальному закладі (центр розвитку дитини) № 28 «Ювілейний» (січень 2024 р.)

Річний звіт про діяльність закладу освіти

Річний звіт про діяльність закладу освіти за 2022-2023 н. р.

Річний звіт завідувача за 2022-2023 н.р.

Правила прийому до закладу освіти

Зарахування дітей до закладу освіти

Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами

Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами не створені. Інклюзивних груп в закладі немає.

У закладі освіти працюють 2 спеціальні групи з порушеннями мови.

Умови прийому дітей до спеціальних  груп з порушеннями мови.

Підставою для прийняття дітей до спеціальної групи з порушеннями мови є висновок Інклюзивно- ресурсного центру. Для проходження комісії на базі ІРЦ батькам необхідно надати наступні документи :

  1. Психолого-педагогічна характеристика дитини.
  2. Ксерокопія свідоцтва про народження дитини.
  3. Копії паспорта батьків дитини

КОШТОРИС на 2024 рік

Фінансовий звіт про надходження та використання всіх отриманих коштів

Розмір плати за навчання здобувачів освіти: 

Освітня робота в закладі відбувається за рахунок фінансування Сумської міської ради

Перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати

Відвідування гуртків вихованцями дошкільного закладу відбувається безкоштовно!

Правила поведінки здобувачів освіти в закладі

Правила поведінки здобувача освіти в ЗДО базуються на законах України, наказах Міністерства освіти і науки України та рішеннях органів місцевого самоврядування, Статуті закладу.

Права дитини у сфері дошкільної освіти:

-безоплатна дошкільна освіта;

-безпечні та нешкідливі для здоров’я умови утримання, розвитку, виховання і навчання;

-захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоди її здоров’ю, моральному та духовному розвитку;

-захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров’ю дитини, а також фізичного та психічного насильства, приниження її гідності;

-здоровий спосіб життя;

-безоплатне медичне обслуговування;

-інші права, передбачені чинним законодавством України.

Права батьків або осіб, які їх замінюють:

-вибирати дошкільний навчальний заклад та форму здобуття дитиною дошкільної освіти;

-обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування дошкільного закладу;

-звертатися до відповідних органів управління освітою з питань розвитку, виховання і навчання своїх дітей;

-захищати законні інтереси своїх дітей у відповідних державних органах і суді;

-інші права, передбачені чинним законодавством України.

Обов’язки батьків або осіб, які їх замінюють:

-забезпечення умов для здобуття дітьми старшого дошкільного віку дошкільної освіти;

-своєчасно вносити плату за харчування дитини в ЗДО № 28 у встановленому порядку;

-своєчасно повідомляти ЗДО № 28 про можливість відсутності або хворобу дитини;

-слідкувати за станом здоров’я дитини, постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних задатків, нахилів, здібностей;

-поважати гідність дитини;

-виховувати у дітей любов до України, повагу до національних, історичних, культурних цінностей українського народу, дбайливе ставлення до довкілля;

-виховувати у дитини працелюбність, шанобливе ставлення до старших за віком, державної мови, регіональних мов або мов меншин і рідної мови, до народних традицій і звичаїв; -інші обов’язки, що передбачені законодавством України