Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти

Статут закладу освіти

Ліцензії


11.04.2018                                                м.Суми                                      №  235-ОД

 Про видачу ліцензій на освітню

діяльність закладів освіти

Відповідно до статтей 6, 22, 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», статті 43 підпункту 6 пункту 3 розділу ХІІ Прикінцеві та перехідні положення Закону України «Про освіту», Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», постанови Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2015 р. № 609 «Про затвердження переліку органів ліцензування та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України»:

1. Видати ліцензію на освітню діяльність закладам дошкільної освіти Сумської області відповідно до додатка 1.

2. Видати ліцензію на освітню діяльність закладам загальної середньої освіти Сумської області відповідно до додатка 2.

3. Видати ліцензію на освітню діяльність закладам дошкільної та загальної середньоїосвіти (навчально-виховним комплексам) Сумської області  відповідно до додатка 3.

4. Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації забезпечити розміщення інформації про прийняте рішення щодо видачі ліцензії на освітню діяльність закладам дошкільної і загальної середньої освіти на офіційних веб-сайтах органу ліцензування та Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови Сумської обласної державної адміністрації Подопригору М.А.

Голова Сумської обласної

державної адміністрації                                                     М.О. Клочко

Розпорядження міського голови про видачу ліцензії

Структура та органи управління закладу освіти

Кадровий склад закладу освіти

Усього працівників в закладі – 55,

у тому числі педагогічний персонал – 28,

з них:

завідувач – 1,

вихователі-методисти – 2,

вихователі – 18,

практичний психолог – 1,

інший педагогічний персонал – 6,

обслуговуючий  персонал –27

Освітні програми, що реалізуються в закладі освіти:

Освітні та парціальні програми за якими працює заклад схвалені на засіданні педагогічної ради ЗДО № 28 “Ювілейний” (протокол № 1 від 31.08.2020)

Базовий компонент дошкільної освіти. Нова редакція та поради для організації освітнього процесу

Освітня програма для дітей від 2 до 7 років  “Дитина”

Освітня програма “Впевнений старт” для дітей старшого дошкільного віку

Освітня програма “Впевнений старт” для дітей середнього дошкільного віку

Освітня програма “Впевнений старт” для дітей молодшого дошкільного віку

Парціальні програми:

Кулікова І., Шкваріна Т. “Англійська мова для дітей дошкільного віку”

Гунько С.В., Гусак Л.Є.“Граючись, учимось. Англійська мова”

 Лохвицька Л.В. “Про себе треба знати, про себе треба дбати”, програма з основ здоров’я та безпеки життєдіяльності дітей віком від 3 до 6 років.

Єфіменко М.М. “Казкова фізкультура”, програма з фізичного виховання дітей раннього та дошкільного віку

Березіна О.М., Гніровська О.З. “Грайлик”, програма з організації театралізованої діяльності в дошкільному начальному закладі

Перелік освітніх компонентів, що передбачені  відповідною освітньою програмою

Територія обслуговування, закріплена за закладом дошкільної освіти

За закладом не закріплена територія обслуговування

Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти

За типовим проектом 214-1-178 Сумський заклад дошкільної осіти(центр розвитку дитини) № 28 “Ювілейний” розрахований на 320 місць

У закладі функціонує 16 груп,  виховується 420 дітей

Мова освітнього процесу:

Освітній процес здійснюється державною українською мовою (згідно ст. 10 Конституції України)

Наявність вакантних посад:

Вакантних посад у закладі  не має

Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти

Наявність гуртожитків та вільних місць у них, розмір плати за проживання

Гуртожитки відсутні

Результати моніторингу якості освіти у 2020-2021

         На виконання статті 22 Закону України «Про дошкільну освіту», Постанови Кабінету Міністрів від 14.12.2011 № 1283 «Про затвердження порядку проведення моніторингу якості освіти», визначених Базовим компонентом дошкільної освіти, наказу по навчальному закладу від 03.09.2020 № 67 «Про організацію та проведення моніторингу основних компетенцій дітей дошкільного віку» був проведений моніторинг якості освітнього процесу.

         Моніторинг здійснювався за авторською програмою Інформаційно-методичного центру управління освіти і науки Сумської міської ради «Проведення моніторингу основних компетенцій дітей дошкільного віку». Мніторингове дослідження розвитку дітей було проведено у всіх вікових групах закладу дошкільної освіти згідно з термінами плану роботи на 2020-2021 навчальний рік.

         На педагогічних годинах було проаналізовано результати та динаміка змін у розвитку дошкільників, виходячи з чого були внесені корективи в освітній процес, як індивідуально для кожної дитини, так і для всієї групи в цілому. Виявлена позитивна динаміка змін у розвитку дошкільників на кінець року.

         Педагогічне оцінювання за системою показників нервово-психічного розвитку проводилося у групах раннього віку у жовтні 2020 року, у лютому 2021 року та у квітні 2021 року.

         Дослідження проводилися на початку навчального року (вересень-жовтень, 2020) та січні-2021. Аналіз моніторингових досліджень за І півріччя та початок ІІ півріччя показав, що кількість дітей раннього віку, які мають достатній рівень сенсорного розвитку збільшилась у порівнянні з початком навчального року на 40%, дітей зі середнім рівнем – на 30%, дітей із початковим рівнем розвитку зменшилася на 30%. Підвищення рівня засвоєння програмового матеріалу з мовленнєвої діяльності, ознайомлення з довкіллям та природою складає 38%. Діти достатнього рівня орієнтуються в найближчому оточенні. Потребує подальшого вдосконалення робота з розвитку мовлення, а саме приділення більшої уваги звуковимові малюків та поєднання окремих фразових сполучень у речення.

Річний звіт про діяльність закладу освіти

Правила прийому до закладу освіти

Необхідні документи  для вступу в ДНЗ
  1. Реєстрація в електронній черзі.
  2. Копія свідоцтва про народження дитини.
  3. Медичні документи: форма № 086, копія форми №063, завірена печаткою та підписом лікаря

Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами

Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами не створені. Інклюзивних груп в закладі немає.

У закладі освіти працюють 2 групи компенсуючого типу.

Умови прийому дітей до спеціальних  груп з порушеннями мови.

Необхідні документи:

До дитячого садка 

  1. Психолого-педагогічна характеристика дитини.
  2. Заключення лікаря психіатра.

До ІРЦ:

  1. Амбулаторна картка дитини.
  2. Ксерокопія свідоцтва про народження дитини.
  3. Копії паспорта батьків дитини

Кошторис

Фінансовий звіт про надходження та використання всіх отриманих коштів

Розмір плати за навчання здобувачів освіти: 

Освітня робота в закладі відбувається за рахунок фінансування Сумської міської ради

Перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати

Відвідування гуртків вихованцями дошкільного закладу відбувається безкоштовно!

Правила поведінки здобувачів освіти в закладі

Правила поведінки здобувача освіти в ЗДО базуються на законах України, наказах Міністерства освіти і науки України та рішеннях органів місцевого самоврядування, Статуті закладу.

Права дитини у сфері дошкільної освіти:

-безоплатна дошкільна освіта;

-безпечні та нешкідливі для здоров’я умови утримання, розвитку, виховання і навчання;

-захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоди її здоров’ю, моральному та духовному розвитку;

-захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров’ю дитини, а також фізичного та психічного насильства, приниження її гідності;

-здоровий спосіб життя;

-безоплатне медичне обслуговування;

-інші права, передбачені чинним законодавством України.

Права батьків або осіб, які їх замінюють:

-вибирати дошкільний навчальний заклад та форму здобуття дитиною дошкільної освіти;

-обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування дошкільного закладу;

-звертатися до відповідних органів управління освітою з питань розвитку, виховання і навчання своїх дітей;

-захищати законні інтереси своїх дітей у відповідних державних органах і суді;

-інші права, передбачені чинним законодавством України.

Обов’язки батьків або осіб, які їх замінюють:

-забезпечення умов для здобуття дітьми старшого дошкільного віку дошкільної освіти;

-своєчасно вносити плату за харчування дитини в ЗДО № 28 у встановленому порядку;

-своєчасно повідомляти ЗДО № 28 про можливість відсутності або хворобу дитини;

-слідкувати за станом здоров’я дитини, постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних задатків, нахилів, здібностей;

-поважати гідність дитини;

-виховувати у дітей любов до України, повагу до національних, історичних, культурних цінностей українського народу, дбайливе ставлення до довкілля;

-виховувати у дитини працелюбність, шанобливе ставлення до старших за віком, державної мови, регіональних мов або мов меншин і рідної мови, до народних традицій і звичаїв; -інші обов’язки, що передбачені законодавством України