Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти

Статут закладу освіти

Ліцензії


11.04.2018                                                м. Суми                                      №  235-ОД

 Про видачу ліцензій на освітню діяльність закладів освіти

Відповідно до статтей 6, 22, 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», статті 43 підпункту 6 пункту 3 розділу ХІІ Прикінцеві та перехідні положення Закону України «Про освіту», Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», постанови Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2015 р. № 609 «Про затвердження переліку органів ліцензування та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України»:

1. Видати ліцензію на освітню діяльність закладам дошкільної освіти Сумської області відповідно до додатка 1.

2. Видати ліцензію на освітню діяльність закладам загальної середньої освіти Сумської області відповідно до додатка 2.

3. Видати ліцензію на освітню діяльність закладам дошкільної та загальної середньоїосвіти (навчально-виховним комплексам) Сумської області  відповідно до додатка 3.

4. Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації забезпечити розміщення інформації про прийняте рішення щодо видачі ліцензії на освітню діяльність закладам дошкільної і загальної середньої освіти на офіційних веб-сайтах органу ліцензування та Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови Сумської обласної державної адміністрації Подопригору М.А.

Голова Сумської обласної державної адміністрації                                                     М.О. Клочко

Розпорядження міського голови про видачу ліцензії

Структура та органи управління закладу освіти

Кадровий склад закладу освіти

Усього працівників в закладі – 55,

у тому числі педагогічний персонал – 29,

з них:

завідувач – 1,

вихователі-методисти – 1,

вихователі – 21,

практичний психолог – 1,

інший педагогічний персонал – 7,

обслуговуючий  персонал –26

Освітні програми, що реалізуються в закладі освіти:

Відповідно до п.19 ч. і ст.1 Закону України «Про освіту» освітня програма визначається як єдиний комплекс освітніх компонентів (предметів вивчення, дисциплін, індивідуальних завдань, контрольних заходів тощо), спланованих і організованих для досягнення визначених результатів навчання.

Згідно ч.4 ст.23 Закону України «Про дошкільну освіту» освітня програма схвалюється педагогічною радою закладу дошкільної освіти та затверджуються його керівником.

Педагогічний колектив закладу дошкільної освіти ознайомлений з освітньої програми закладу на 2022 – 2023 навчальний рік на засіданні педагогічної ради (протокол №1 від 31.08.2022 р.) 

Освітні та парціальні програми за якими працює заклад схвалені на засіданні педагогічної ради ЗДО № 28 “Ювілейний” (протокол № 1 від 31.08.2022)

Базовий компонент дошкільної освіти. Нова редакція та поради для організації освітнього процесу

Освітня програма для дітей від 2 до 7 років  “Дитина”

Освітня програма “Впевнений старт” для дітей старшого дошкільного віку

Освітня програма “Впевнений старт” для дітей середнього дошкільного віку

Освітня програма “Впевнений старт” для дітей молодшого дошкільного віку

Парціальні програми:

Кулікова І., Шкваріна Т. “Англійська мова для дітей дошкільного віку”

Гунько С.В., Гусак Л.Є.“Граючись, учимось. Англійська мова”

 Лохвицька Л.В. “Про себе треба знати, про себе треба дбати”, програма з основ здоров’я та безпеки життєдіяльності дітей віком від 3 до 6 років.

Єфіменко М.М. “Казкова фізкультура”, програма з фізичного виховання дітей раннього та дошкільного віку

Березіна О.М., Гніровська О.З. “Грайлик”, програма з організації театралізованої діяльності в дошкільному начальному закладі

Перелік освітніх компонентів, що передбачені  відповідною освітньою програмою

Територія обслуговування, закріплена за закладом дошкільної освіти

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України  від 13 вересня 2017 р. № 684 “Про затвердження Порядку ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів”.

Заклад надає освітні послуги для мешканців всієї Сумської міської територіальної громади.

Заклад дошкільної освіти задовольняє потреби громадян у здобутті дошкільної освіти незалежно від відповідної території і повністю забезпечує можливість успішного навчання й розвитку всіх дітей за місцем проживання.

Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти

За типовим проектом 214-1-178 Сумський заклад дошкільної освіти(центр розвитку дитини) № 28 “Ювілейний” розрахований на 320 місць

У закладі функціонує 16 груп,  виховується 390 дітей

Мова освітнього процесу:

Освітній процес здійснюється державною українською мовою (згідно ст. 10 Конституції України)

Наявність вакантних посад:

На 01.12.2022 року – вакансія музичного керівника

Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти

Наявність гуртожитків та вільних місць у них, розмір плати за проживання

Гуртожитки відсутні

Результати моніторингу якості освіти у 2022-2023 навчальному році

         На виконання статті 22 Закону України «Про дошкільну освіту», Постанови Кабінету Міністріввід 14.12.2011 № 1283 «Про затвердження порядку проведення моніторингу якості освіти», визначених Базовим компонентом дошкільної освіти, наказу по навчальному закладу від 03.09.2021 № 67 «Про організацію та проведення моніторингу основних компетенцій дітей дошкільного віку» був проведений моніторинг якості освітнього процесу.

         Моніторинг здійснювався за методичним посібником “Моніторинг досягнень дітей дошкільного віку згідно з базовим компонентом дошкільної освіти”. Мніторингове дослідження розвитку дітей було проведено у всіх вікових групах закладу дошкільної освіти згідно з термінами плану роботи на 2022-2023 навчальний рік.

         На педагогічних годинах було проаналізовано результати та динаміка змін у розвитку дошкільників, виходячи з чого були внесені корективи в освітній процес, як індивідуально для кожної дитини, так і для всієї групи в цілому. Виявлена позитивна динаміка змін у розвитку дошкільників за І півріччя навчального року.

         Педагогічне оцінювання за системою показників нервово-психічного розвитку проводилося у групах раннього віку у жовтні 2022 року року.

         Дослідження проводилися на початку навчального року (вересень-жовтень, 2022) та грудні-2022. Аналіз моніторингових досліджень за І півріччя показав, що кількість дітей раннього віку, які мають достатній рівень сенсорного розвитку збільшилась у порівнянні з початком навчального року на 40%, дітей зі середнім рівнем – на 30%, дітей із початковим рівнем розвитку зменшилася на 30%. Підвищення рівня засвоєння програмового матеріалу з мовленнєвої діяльності, ознайомлення з довкіллям та природою складає 38%. Діти достатнього рівня орієнтуються в найближчому оточенні. Потребує подальшого вдосконалення робота з розвитку мовлення, а саме приділення більшої уваги звуковимові малюків та поєднання окремих фразових сполучень у речення.

Річний звіт про діяльність закладу освіти

Правила прийому до закладу освіти

Зарахування дітей до закладу освіти здійснюється відповідно до ПОЛОЖЕННЯ про заклад дошкільної освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 2021 р. № 86

Зарахування до закладу дошкільної освіти, переведення та відрахування

 1. Зарахування дітей до державного (комунального) закладу дошкільної освіти здійснюється керівником такого закладу протягом календарного року на вільні місця у порядку черговості надходження заяв про зарахування. Заява про зарахування подається особисто одним із батьків або іншим законним представником дитини.

Прийом заяв про зарахування дітей до державного (комунального) закладу дошкільної освіти може організовуватися з використанням системи електронної реєстрації, запровадженої згідно з рішенням відповідного засновника державного (комунального) закладу дошкільної освіти.

Зарахування дитини здійснюється згідно з відповідним наказом керівника закладу дошкільної освіти.

 • До заяви про зарахування дитини до закладу дошкільної освіти додаються: копія свідоцтва про народження дитини;

медична довідка, видана відповідно до статті 15 Закону України “Про захист населення від інфекційних хвороб”, разом з висновком про те, що дитина може відвідувати заклад дошкільної освіти.

Для зарахування дитини з ранніми проявами туберкульозної інфекції, малими формами туберкульозу до державного (комунального) санаторного закладу дошкільної освіти (санаторних груп) до заяви про зарахування додається довідка територіального закладу охорони здоров’я чи протитуберкульозного диспансеру.

Для зарахування дитини до державного (комунального) спеціального закладу дошкільної освіти (спеціальних груп) до заяви про зарахування додається висновок інклюзивно-ресурсного центру про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини щодо виявлених особливостей розвитку (порушень слуху, зору, мовлення,

поведінки, опорно-рухового апарату, інтелектуального розвитку чи затримки психічного розвитку).

Для зарахування дитини з особливими освітніми потребами до державного (комунального) закладу дошкільної освіти та утворення інклюзивних груп до заяви про зарахування додається висновок інклюзивно-ресурсного центру про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини.

Для зарахування дитини з інвалідністю до державного (комунального) закладу дошкільної освіти до заяви про зарахування додаються:

копія медичного висновку про дитину з інвалідністю віком до 18 років, виданого лікарсько-консультативною комісією закладу охорони здоров’я, або копія посвідчення особи, яка одержує державну соціальну допомогу відповідно до Закону України “Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю”;

копія індивідуальної програми реабілітації дитини з інвалідністю.

 • Першочергово до державних (комунальних) закладів дошкільної освіти зараховуються діти, які:
 • проживають на території обслуговування державного (комунального) закладу дошкільної освіти (в разі її встановлення його засновником (засновниками);
 • є рідними(усиновленими) братами та/або сестрами дітей, які вже здобувають дошкільну освіту в такому закладі дошкільної освіти;
 • є дітьми працівників такого закладу дошкільної освіти;
 • належать до категорії дітей з особливими освітніми потребами, що зумовлені порушеннями інтелектуального розвитку та/або сенсорними та фізичними порушеннями;
 • належать до категорії дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які влаштовані під опіку, у прийомну сім’ю, дитячий будинок сімейного типу, патронатну сім’ю, а також усиновлених дітей;
 • перебувають у складних життєвих обставинах та на обліку в службах у справах дітей;
 • діти з числа внутрішньо переміщених осіб чи діти, які мають статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів;
 • мають право на першочергове зарахування до закладів освіти відповідно до закону.

Під час подання заяви про зарахування дитини до державного (комунального) закладу дошкільної освіти один з батьків або інший законний представник дитини повинен пред’явити оригінал документа, що підтверджує право на першочергове зарахування дитини, та зазначити його реквізити у заяві. У разі коли право на першочергове зарахування не підтверджено, дитина зараховується до державного (комунального) закладу дошкільної освіти на загальних підставах.

Після зарахування до державного (комунального) закладу дошкільної освіти дітей, які належать до категорій, визначених цим пунктом, здійснюється зарахування на вільні місця інших дітей, батьками або іншими законними представниками яких подано в установленому порядку заяви про зарахування.

 • Переведення вихованців з однієї вікової групи до іншої в межах одного закладу дошкільної освіти та формування його новостворених груп здійснюється щороку наприкінці літнього періоду, але не пізніше 31 серпня.

Для переведення вихованця з одного державного (комунального) закладу дошкільної освіти до іншого один з батьків або інший законний представник дитини повинен подати керівнику відповідного закладу дошкільної освіти заяву про зарахування дитини письмово або за допомогою системи електронної реєстрації (у разі її запровадження).

Керівник державного (комунального) закладу дошкільної освіти впродовж десяти робочих днів з дати надходження такої заяви інформує заявника про можливість зарахування дитини до відповідного закладу дошкільної освіти із зазначенням кінцевого строку подання необхідних документів.

Переведення вихованця із державного (комунального) закладу дошкільної освіти до іншого державного (комунального) закладу дошкільної освіти відбувається на підставі заяви одного з батьків або іншого законного представника дитини, що подавав заяву про зарахування (крім випадків, коли за рішенням органу опіки та піклування або суду місце проживання дитини визначено з іншим із батьків).

 • За   вихованцем   зберігається   місце   у державному (комунальному) закладі дошкільної освіти у літній період та у таких випадках:

у разі хвороби вихованця, його санаторного лікування, реабілітації; у разі карантину в закладі дошкільної освіти;

на час відпустки одного з батьків або іншого законного представника дитини.

Вихованці старшого дошкільного віку, які здобувають дошкільну освіту у державному (комунальному) закладі дошкільної освіти та на початок літнього періоду є такими, яких зараховано до закладу загальної середньої освіти, за бажанням одного з батьків або іншого законного представника дитини можуть продовжувати здобувати дошкільну освіту в державному (комунальному) закладі дошкільної освіти до кінця літнього періоду.

Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами

Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами не створені. Інклюзивних груп в закладі немає.

У закладі освіти працюють 2 спеціальні групи з порушеннями мови.

Умови прийому дітей до спеціальних  груп з порушеннями мови.

Необхідні документи:

До дитячого садка 

 1. Психолого-педагогічна характеристика дитини.
 2. Заключення лікаря психіатра.
 3. Амбулаторна картка дитини.
 4. Ксерокопія свідоцтва про народження дитини.
 5. Копії паспорта батьків дитини

Кошторис

Фінансовий звіт про надходження та використання всіх отриманих коштів

Розмір плати за навчання здобувачів освіти: 

Освітня робота в закладі відбувається за рахунок фінансування Сумської міської ради

Перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати

Відвідування гуртків вихованцями дошкільного закладу відбувається безкоштовно!

Правила поведінки здобувачів освіти в закладі

Правила поведінки здобувача освіти в ЗДО базуються на законах України, наказах Міністерства освіти і науки України та рішеннях органів місцевого самоврядування, Статуті закладу.

Права дитини у сфері дошкільної освіти:

-безоплатна дошкільна освіта;

-безпечні та нешкідливі для здоров’я умови утримання, розвитку, виховання і навчання;

-захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоди її здоров’ю, моральному та духовному розвитку;

-захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров’ю дитини, а також фізичного та психічного насильства, приниження її гідності;

-здоровий спосіб життя;

-безоплатне медичне обслуговування;

-інші права, передбачені чинним законодавством України.

Права батьків або осіб, які їх замінюють:

-вибирати дошкільний навчальний заклад та форму здобуття дитиною дошкільної освіти;

-обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування дошкільного закладу;

-звертатися до відповідних органів управління освітою з питань розвитку, виховання і навчання своїх дітей;

-захищати законні інтереси своїх дітей у відповідних державних органах і суді;

-інші права, передбачені чинним законодавством України.

Обов’язки батьків або осіб, які їх замінюють:

-забезпечення умов для здобуття дітьми старшого дошкільного віку дошкільної освіти;

-своєчасно вносити плату за харчування дитини в ЗДО № 28 у встановленому порядку;

-своєчасно повідомляти ЗДО № 28 про можливість відсутності або хворобу дитини;

-слідкувати за станом здоров’я дитини, постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних задатків, нахилів, здібностей;

-поважати гідність дитини;

-виховувати у дітей любов до України, повагу до національних, історичних, культурних цінностей українського народу, дбайливе ставлення до довкілля;

-виховувати у дитини працелюбність, шанобливе ставлення до старших за віком, державної мови, регіональних мов або мов меншин і рідної мови, до народних традицій і звичаїв; -інші обов’язки, що передбачені законодавством України