Звернення громадян

До основних прав, наданих державою громадянам, крім невід’ємних (на життя, здоров’я, честь і гідність) можна віднести право на звернення та ін. Право громадян звертатися до органів державної влади, місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів передбачене статтею 40 Конституції України та регулюється Законом України “Про звернення громадян” від 02.10.1996 № 393/96-ВР, Інструкцією з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності в засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.1997 № 348 та іншими нормативними документами.

 Конституція України про право на звернення громадян (витяг)

 Закон України “Про звернення громадян”

 Інструкція з діловодства за зверненнями громадян… Постанова КМУ від 14.04.1997 № 348 (із змінами)

 Класифікатор звернень громадян. Постанова КМУ від 24.09.2008 N 858

КОНТАКТИ

Сумської міської ради –

Адреса – 40000, м. Суми, майдан Незалежності, 2

e-mail: letter@smr.gov.ua 

тел. 700-612.

Згідно із Законом України «Про звернення громадян» сумчани можуть спрямовувати свої усні звернення за допомогою засобів телефонного зв’язку.

Для цього в міській раді працює телефон «гарячої лінії» – (0542) 700-007, куди мешканці міста можуть скеровувати свої повідомлення.

Управління освіти і науки Сумської міської ради –

Адреса – 40035, м. Суми, вул. Харківська, 35, ІV поверх

e-mail: osvita@smr.gov.ua

телефон: 789-777

Режим роботи управління освіти і науки Сумської міської ради

Початок робочого дня                   8.00

Кінець робочого дня                      16.15

П’ятниця                                           8.00– 16.00

Субота                                                вихідний день

Неділя                                                вихідний день

Святкові дні                                     чергування працівників за окремим графіком

Заклад дошкільної освіти  (центр розвитку дитини) №28 «Ювілейний»

Режим роботи закладу дошкільної освіти 7.00-19.00

Адреса – вул. Робітнича, 56, м. Суми, 40030

телефон. (0542)60-80-08

e-mail: cdnz28@ukr.net

Всі звернення будуть зареєстровані та опрацьовані згідно з чинним законодавством.

Нормативно – правова база

  • Закон України “Про звернення громадян” від 02.10.1996 №393 (читати)
  • Указ Президента України від 7 лютого 2008 року №109/2008 “Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування” (читати)
  • Постанова Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року №348 “Про затвердження Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації” (читати)
  • Постанова Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року №858 “Про затвердження Класифікатора звернень громадян” (читати)
  • Постанова Кабінету Міністрів України від 24 червня 2009 року №630 “Про затвердження Методики оцінювання рівня організації роботи із зверненнями громадян в органах виконавчої влади”(читати)
  • Постанова Кабінету Міністрів України від 19 січня 2011 року №26 “Про внесення зміни до пункту 2 Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємстваз, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації” (читати)
  •  Зміни до Закону “Про звернення громадян”​    

РОБОТА ЗІ ЗВЕРНЕННЯМИ ГРОМАДЯН 

Витяг із Закону України «Про звернення громадян» 


        Стаття 5. Вимоги до звернення
       Звернення адресуються органам державної влади і органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам, організаціям незалежно від форми власності, об’єднанням громадян або посадовим особам, до повноважень яких належить вирішення порушених у зверненнях питань.
       Звернення може бути подано окремою особою (індивідуальне) або групою осіб (колективне).
       Звернення може бути усним чи письмовим.
       Усне звернення викладається громадянином на особистому прийомі або за допомогою засобів телефонного зв’язку через визначені контактні центри, телефонні “гарячі лінії” та записується (реєструється) посадовою особою.
       Письмове звернення надсилається поштою або передається громадянином до відповідного органу, установи особисто чи через уповноважену ним особу, повноваження якої оформлені відповідно до законодавства. Письмове звернення також може бути надіслане з використанням мережі Інтернет, засобів електронного зв’язку (електронне звернення).    

        У зверненні має бути зазначено прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги. Письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати. В електронному зверненні також має бути зазначено електронну поштову адресу, на яку заявнику може бути надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв’язку з ним. Застосування електронного цифрового підпису при надсиланні електронного звернення не вимагається.
       Звернення, оформлене без дотримання зазначених вимог, повертається заявнику з відповідними роз’ясненнями не пізніш як через десять днів від дня його надходження, крім випадків, передбачених частиною першою статті 7 цього Закону.
 

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ПИСЬМОВОГО ЗВЕРНЕННЯ ГРОМАДЯН 

 Кому ____________________________________

                                                                                                                                    (назва організації)                                                                                         _________________________________________ 

                                                                                                                           (Прізвище, ім’я, по батькові                                                                                       __________________________________ 

 повна адреса, соціальний стан заявника) 

З в е р н е н н я

(зауваження, пропозиції, заява, скарга, прохання, вимога)

(індивідуально чи колективно) 


        Суть порушеного питання_____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Дата                                                                                                                                                                                          підпис

ЗВЕРНЕННЯ, ЯКІ НЕ ПІДЛЯГАЮТЬ РОЗГЛЯДУ ТА ВИРІШЕННЮ 


        Стаття 8. Звернення, які не підлягають розгляду та вирішенню
       Письмове звернення без зазначення місця проживання, не підписане автором (авторами), а також таке, з якого неможливо встановити авторство, визнається анонімним і розгляду не підлягає.
       Не розглядаються повторні звернення одним і тим же органом від одного і того ж громадянина з одного і того ж питання, якщо перше вирішено по суті, а також ті звернення, терміни розгляду яких передбачено статтею 17 цього Закону, та звернення осіб, визнаних судом недієздатними.
       Рішення про припинення розгляду такого звернення приймає керівник органу, про що повідомляється особі, яка подала звернення.

ТЕРМІН РОЗГЛЯДУ ЗВЕРНЕНЬ ГРОМАДЯН 

         Стаття 20. Термін розгляду звернень громадян
       Звернення розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, – невідкладно, але не пізніше п’ятнадцяти днів від дня їх отримання.         

        Якщо в місячний термін вирішити порушені у зверненні питання неможливо, керівник відповідного органу, підприємства, установи, організації або його заступник встановлюють необхідний термін для його розгляду, про що повідомляється особі, яка подала звернення. При цьому загальний термін вирішення питань, порушених у зверненні, не може перевищувати сорока п’яти днів.
       На обґрунтовану письмову вимогу громадянина термін розгляду може бути скорочено від встановленого цією статтею терміну.
       Звернення громадян, які мають встановлені законодавством пільги, розглядаються у першочерговому порядку.
 

ОСОБИСТИЙ ПРИЙОМ ГРОМАДЯН
        Стаття 22. Особистий прийом громадян
       Керівники та інші посадові особи органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, об’єднань громадян зобов’язані проводити особистий прийом громадян.
       Прийом проводиться регулярно у встановлені дні та години, у зручний для громадян час, за місцем їх роботи і проживання. Графіки прийому доводяться до відома громадян.
       Порядок прийому громадян в органах державної влади, місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, об’єднаннях громадян визначається їх керівниками.
       Усі звернення громадян на особистому прийомі реєструються. Якщо вирішити порушені в усному зверненні питання безпосередньо на особистому прийомі неможливо, воно розглядається у тому ж порядку, що й письмове звернення. Про результати розгляду громадянину повідомляється письмово або усно, за бажанням громадянина.

ЗРАЗКИ ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ЗВЕРНЕННЯ ГРОМАДЯН

      Під зверненнями громадян слід розуміти викладені в письмовій або усній формі пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) і скарги.(ст. 3 Закону України “Про звернення громадян”).

     Заява (клопотання) – звернення громадян із проханням про сприяння реалізації закріплених Конституцією та чинним законодавством їх прав та інтересів або повідомлення про порушення чинного законодавства чи недоліки в діяльності підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, народних депутатів України, депутатів місцевих рад, посадових осіб, а також висловлення думки щодо поліпшення їх діяльності. Клопотання – письмове звернення з проханням про визнання за собою відповідного статусу, прав чи свобод тощо.

   Пропозиція (зауваження) – звернення громадян, де висловлюються порада, рекомендація щодо діяльності органів державної влади і місцевого самоврядування, депутатів усіх рівнів, посадо-вих осіб, а також висловлюються думки щодо врегулювання суспільних відносин та умов життя громадян, вдосконалення правової основи державного і громадського життя, соціально-культурної та інших сфер діяльності держави і суспільства.

     Скарга – звернення з вимогою про поновлення прав і захист законних інтересів громадян, по-рушених діями (бездіяльністю), рішеннями державних органів, органів місцевого самовряду-вання, підприємств, установ, організацій, об’єднань громадян, посадових осіб.

   Звернення адресуються органам державної влади і місцевого самоврядування, підприємств – вам, установам, організаціям незалежно від форм власності, об’єднанням громадян або посадо-вим особам, до повноважень яких належить вирішення порушених у зверненнях питань.

   У зверненні має бути зазначено:

  • прізвище, ім’я, по батькові;
  • місце проживання громадянина;
  • викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги.

    Письмове звернення надсилається поштою або може бути переданим громадянином до відповідного органу, установу особисто чи через уповноважену ним особу, якщо ці повнова-ження оформлені відповідно до чинного законодавства.

     Звернення може бути подано як окремою особою (індивідуальне), так і групою осіб (колективне).

     Письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати.

      До звернення додаються наявні у громадянина рішення або копії рішень, які приймалися за його зверненням раніше, а також інші документи, необхідні для розгляду заяви, які після її розгляду повертаються громадянину.

        В ЗДО № 28 «Ювілейний» розміщений інформаційний куточок з метою ознайомлення громадян із роботою закладу.

         У закладі ведеться «Книга звернень громадян», яка оформлена відповідно до вимог Примірної інструкції  з діловодства.           Впродовж 2021 року звернення, пропозиції, скарг в ЗДО від батьків та громадськості не надходили. На особистому прийомі зареєстровано              32особи.  В основному це роз’яснювальна робота. Актуальними були такі питання: влаштування дітей до дошкільного закладу,працевлаштування.  Питання вирішені позитивно.

         Річний план роботи ЗДО № 28 «Ювілейний» містить окремий розділ «Робота зі звернення громадян».

         На нарадах при завідувачу розглядаються питання по зверненню громадян та за потребою розробляється стратегія їх вирішення.