Нормативно – правова база

  • Закон України “Про звернення громадян” від 02.10.1996 №393 (читати)
  • Указ Президента України від 7 лютого 2008 року №109/2008 “Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування” (читати)
  • Постанова Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року №348 “Про затвердження Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації” (читати)
  • Постанова Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року №858 “Про затвердження Класифікатора звернень громадян” (читати)
  • Постанова Кабінету Міністрів України від 24 червня 2009 року №630 “Про затвердження Методики оцінювання рівня організації роботи із зверненнями громадян в органах виконавчої влади”(читати)
  • Постанова Кабінету Міністрів України від 19 січня 2011 року №26 “Про внесення зміни до пункту 2 Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємстваз, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації” (читати)
  •  Зміни до Закону “Про звернення громадян”​    

ЗРАЗКИ ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ЗВЕРНЕННЯ ГРОМАДЯН

      Під зверненнями громадян слід розуміти викладені в письмовій або усній формі пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) і скарги.(ст. 3 Закону України “Про звернення громадян”).

     Заява (клопотання) – звернення громадян із проханням про сприяння реалізації закріплених Конституцією та чинним законодавством їх прав та інтересів або повідомлення про порушення чинного законодавства чи недоліки в діяльності підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, народних депутатів України, депутатів місцевих рад, посадових осіб, а також висловлення думки щодо поліпшення їх діяльності. Клопотання – письмове звернення з проханням про визнання за собою відповідного статусу, прав чи свобод тощо.

   Пропозиція (зауваження) – звернення громадян, де висловлюються порада, рекомендація щодо діяльності органів державної влади і місцевого самоврядування, депутатів усіх рівнів, посадо-вих осіб, а також висловлюються думки щодо врегулювання суспільних відносин та умов життя громадян, вдосконалення правової основи державного і громадського життя, соціально-культурної та інших сфер діяльності держави і суспільства.

     Скарга – звернення з вимогою про поновлення прав і захист законних інтересів громадян, по-рушених діями (бездіяльністю), рішеннями державних органів, органів місцевого самовряду-вання, підприємств, установ, організацій, об’єднань громадян, посадових осіб.

   Звернення адресуються органам державної влади і місцевого самоврядування, підприємств – вам, установам, організаціям незалежно від форм власності, об’єднанням громадян або посадо-вим особам, до повноважень яких належить вирішення порушених у зверненнях питань.

   У зверненні має бути зазначено:

  • прізвище, ім’я, по батькові;
  • місце проживання громадянина;
  • викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги.

    Письмове звернення надсилається поштою або може бути переданим громадянином до відповідного органу, установу особисто чи через уповноважену ним особу, якщо ці повнова-ження оформлені відповідно до чинного законодавства.

     Звернення може бути подано як окремою особою (індивідуальне), так і групою осіб (колективне).

     Письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати.

      До звернення додаються наявні у громадянина рішення або копії рішень, які приймалися за його зверненням раніше, а також інші документи, необхідні для розгляду заяви, які після її розгляду повертаються громадянину.

        В ЗДО № 28 «Ювілейний» розміщений інформаційний куточок з метою ознайомлення громадян із роботою закладу.

         У закладі ведеться «Книга звернень громадян», якаоформлена відповідно до вимог Примірної інструкції  з діловодства.    З 1 вересня 2020 року зафіксовано 26 звернень громадян, які стосувалися реєстрації або влаштування у ЗДО. Всі вирішені позитивно.

         Річний план роботи ЗДО № 28 «Ювілейний» містить окремий розділ «Робота зі звернення громадян».

         На нарадах при завідувачу розглядаються питання по зверненню громадян та за потребою розробляється стратегія їх вирішення.